Các vị trí đang tuyển

Bộ phận

Cấp bậc

Địa điểm làm việc

Vị trí

Bộ phận

Cấp bậc

Địa điểm làm việc

+Regional CRM Lead

Marketing

Manager

Singapore

+DevOps工程师

Kỹ thuật công nghệ

Experienced

Trung Quốc - Thẩm Quyến

+Cross Border_Customer Operation Associate

Cross Border eCommerce

Entry Level

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

+Customer Service Associate

Operations

Entry Level

Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

+Special Projects (Employer Branding & Content) Intern

Nhân lực, Pháp lý, Tài chính

Internship

Singapore

+Cross Border Ecommerce - Business Intelligence (Based in Seoul)

Cross Border eCommerce

Experienced

Singapore

+Revenue Team Admin (Business Development)

Business Development and Partnerships

Entry Level

Singapore

+Cross Border Korea - Finance Administration (Based in Seoul)

Cross Border eCommerce

Entry Level

Singapore

+Technical Project Management (Software Application)

Kỹ thuật công nghệ

Entry Level

Singapore

+Technical Project Management (Software Application)

Kỹ thuật công nghệ

Experienced

Singapore

+Product Management Intern

Product Management

Internship

Singapore

+Regional Operations (Data Analytics, Python preferred)

Operations

Experienced

Singapore

+Regional Operations (Data Analytics, Python preferred)

Operations

Entry Level

Singapore

+Regional Operations - Strategy (Data Analytics, Python preferred)

Operations

Entry Level

Singapore

+Regional Operations - Strategy (Data Analytics, Python preferred)

Operations

Experienced

Singapore

+Regional Operations - Warehouse (Data Analytics, Python preferred)

Operations

Experienced

Singapore

+Regional Operations - Logistics (Data Analytics, Python preferred)

Operations

Experienced

Singapore

+Regional Operations - Customer Service (Data Analytics, Python preferred)

Operations

Experienced

Singapore

+Regional Operations - Payments (Data Analytics, Python preferred)

Operations

Experienced

Singapore

+Regional Operations - Trust and Safety (Data Analytics, Python preferred)

Operations

Experienced

Singapore

Kết quả mỗi trang

 

«1234...2122»